نخستین سرویس وبلاگ فارسی

عکس از فرهاد .ن
{{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}} {{----}}

طرح درس زنگ علوم ششم درس اول

مشخصات کلی کتاب :علوم تجربی              عنوان درس :زنگ علوم                زمان :40 دقیقه پایه:ششم                             محل تدریس کلاس                   تعداد فراگیران :30 چیدمان صندلی :گروهی                                              روش تدریس :بحث ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید